20 dubna, 2024
Investice a rozvoj

VGP vykazuje rekordní zisky za celý rok 2017

 • Rekordní zisky za období ve výši 96,0 milionů EUR (+4,7 milionu EUR oproti 31. prosinci 2016).
 • Návrh rozdělení dividendy ve výši 35,3 milionu EUR (1,90 EUR na akcii) představuje hrubou dividendovou výnosnost ve výši 3,1 % .
 • Rekordní výnos z uzavřených a obnovených nájmů ve výši 27,4 milionu EUR tvořily nově uzavřené nájemní smlouvy na plochu 484 000 m² odpovídající ročnímu příjmu z nových nájemních smluv ve výši 24,3 milionu EUR v kombinaci s obnovenými nájemními smlouvami na plochu 61 000 m² odpovídajícími zasmluvněnému ročnímu příjmu z nájmů ve výši 3,1 milionu EUR. Celkové čisté zvýšení bylo nakonec ve výši 21,7 milionu EUR při zohlednění prodeje Estonska.
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy po přepočtu na rok představují 82,8 milionu EUR a odpovídaly 1,66 milionu m² pronajímatelné plochy, tj. zvýšení o 35,0 % od prosince 2016 (nepočítaje Estonsko).
 • Akvizice nových pozemků k výstavbě o rozloze 729 939 m² a dalších 1 452 336 m² nových pozemků v opci, s podmínkou získání povolení, jejichž akvizici očekáváme v průběhu roku 2018, což zvyšuje celkové zbývající portfolio pozemků k prosinci 2017 na 3 261 364 m² (čistý nárůst o 34 % od prosince 2016)
 • Celkem 17 předaných projektů představuje 349 871 m² pronajímatelné plochy a dalších 22 projektů ve výstavbě představuje 475 113 m² budoucí pronajímatelné plochy. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí 2018 předáme více než 200 000 m² pronajímatelné plochy.
 • Pokračující geografická expanze do západní Evropy s konsolidací pozice ve Španělsku, kde jsou ve výstavbě 4 budovy (2 nové budovy zahájeny po konci roku) a kde byly v posledních několika měsících uzavřeny 3 nové smlouvy s nájemníky z kategorie „blue chips“.
 • Ve společném podniku VGP European Logistics došlo v roce 2017 k uzavření jednoho obchodu ve výši 173 milionů EUR. Ke konci března 2018 očekáváme uzavření dalšího obchodu ve výši > 370 milionů EUR, což VGP umožní reinvestovat do svých projektů ve výstavbě a dále rozšiřovat své podnikání.
 • Nový dlouhodobý plán odměňování v souladu se zájmy akcionářů a založený na růstu NAV společnosti VGP nyní posuzuje výbor správní rady pro odměňování a bude podrobněji představen ve zprávě o odměňování ve Výroční zprávě za rok 2017. Nový plán bude platit od roku 2018.
 • Konzervativní finanční politika s aktuálním zadluženímve výši 42,3 % je v souladu s cílem maximálního konsolidovaného zadlužení společnosti ve výši 55 %.

Společnost VGP, developer, správce a vlastník vysoce kvalitních logistických nemovitostí v Evropě, dnes publikovala své výsledky za rok 2017. Společnost zaznamenala silný růst na všech svých aktivních trzích, se zisky za období až 96,0 milionů EUR, tj. zvýšení o 5,2 % oproti loňskému roku, s čistým ziskem z ocenění portfolia ve výši 94,6 milionu EUR.

Jan Van Geet, CEO skupiny VGP, prohlásil: „Rok 2017 přinesl rekordní zisky a pro společnost VGP byl rekordními v mnoha jiných ohledech. Navíc, a to je důležité, plníme všechny naše předsevzetí – silné základní obchodní výsledky, geografickou expanzi do západní Evropy indexu EPRA, rozvoj našeho pozemkového portfolia, úspěšné dokončení prodejů našim společným podnikům a od roku 2018 nový dlouhodobý plán odměn v souladu se zájmy akcionářů.“

Jan Van Geet dodal: „Naší zásadní výhodou zůstává náš decentralizovaný, rozsáhlý a zkušený tým s výbornou znalostí místních podnikatelských prostředí a právních rámců, díky němuž poskytujeme našim klientům komplexní řešení na míru v podobě vysoce kvalitní nemovitosti na špičkových lokacích. V budoucnosti vidíme velmi zajímavé investiční příležitosti.“

V druhé polovině roku 2017 portfolio skupiny pokračovalo v silném rozvoji růstu co do hodnoty i fyzické velikosti. Hodnota uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv byla k 31. prosinci 2017 ve výši 82,8 milionu EUR . Za celý rok 2017 se zasmluvněný roční příjem z nájemného zvýšily o 21,7 milionu EUR po srovnání na rovnocenném základě . Podepsané roční příjem z nájemnéhoke konci prosince 2017 představují celkem 1 658 414 m² pronajímatelné plochy, jde tedy o 35,0% zvýšení od 31. prosince 2016 (vyjma VGP Estonsko). Z této celkové plochy náleží 648 474 m² do vlastního portfolia (545 715 m² k 31. prosinci 2016) a 1 009 940 m² společnému podniku VGP European Logistics (732 523 m² k 31. prosinci 2016).

Během roku 2017 skupina VGP předala celkem 17 projektů představujících 349 871 m² pronajímatelné plochy s dalšími 22 projekty ve výstavbě představujícími 475 113 m² budoucí pronajímatelné plochy. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí 2018 bude předáno více než 200 000 m² pronajímatelné plochy. Na konci května 2017 byl uzavřen třetí úspěšný obchod se společným podnikem VGP European Logistics joint venture (50/50 s Allianz Real Estate). Hodnota transakce třetího obchodu přesahovala 173 milionů EUR. V současnosti se očekává, že čtvrtý obchod s očekávanou hodnotou transakce > 370 milionu EUR bude uzavřen na konci března 2018.

Míra zadlužení skupiny se mírně zvýšila na 42,3 % k 31. prosinci 2017 (39,4 % k 31. prosinci 2016) navzdory načerpání nového dluhu v první polovině roku 2017.

Silný výkon portfolia během roku umožňuje společnosti navrhnout rozdělení dividendy ve výši 35,3 milionu EUR (1,90 EUR na akcii).

Shrnutí

Během roku 2017 skupina VGP dál silně rostla na všech trzích, kde je skupina aktivní. E-commerce zůstává i nadále silným zdrojem poptávky po nových nájemních prostorech. Výstavba pronájem nadále dosahují rekordní výše.

V první polovině roku 2017 byl vypořádán třetí obchod se společností VGP European Logistics (společný podnik v poměru 50/50 s Allianz Real Estate), v němž tento společný podnik koupil od VGP 6 nových parků, sestávajících ze 7 logistických budov, a další 4 nově dokončené logistické budovy, které byly dostavěny v parcích dříve převedených pod tento společný podnik. Z těchto 6 parků leží 3 v Německu a 3 v ČR. Další 4 budovy zakoupené společným podnikem leží také v Německu (3 budovy) a v ČR (1 budova).

Společnost VGP dále zlepšovala svůj profil zadlužení s úspěšným privátním úpisem 8letých dluhopisů ve výši 80 milionů EUR ke konci března 2017, a další emisí 7letých retailových dluhopisů na začátku července ve výši 75 milionů EUR za účelem refinancování dluhopisu Jul-17 se splatností 12. července 2017.

Činnost skupiny VGP během roku 2017 lze shrnout následovně:

 • Zisk z provozních činností za finanční rok končící 31. prosince 2017 byl 96,0 milionů EUR (5,17 EUR na akcii) oproti zisku 91,3 milionu EUR (4,91 na akcii) za finanční rok končící 31. prosince 2016.
 • V důsledku zvýšení poptávky po pronajímatelné ploše byly podepsány nové nájemní smlouvy v celkové hodnotě více než 27,4 milionu EUR, z čehož 24,3 milionu EUR souviselo s novými nebo náhradními pronájmy (8,6 milionu EUR jménem VGP European Logistics) a 3,1 milionu EUR (1,9 milionu EUR jménem VGP European Logistics) souviselo s obnovením stávajících nájemních smluv.
 • Vážená průměrná doba trvání zasmluvněných nájemních vztahů pro vlastní portfolio a portfolio společného podniku dohromady ke konci prosince 2017 byla 9,7 roku (10,3 roku k 31. prosinci 2016). Vlastní portfolio dosáhlo 13,0 let, zatímco portfolio společného podniku 7,9 roku.
 • Nemovitostní portfolio skupiny, zahrnující jak vlastní portfolio tak portfolio společného podniku, dosáhlo 100,0% míry obsazenosti ke konci prosince 2017 oproti 98,8 % ke konci prosince 2016.
 • Vlastní portfolio investičních nemovitostí sestává z 15 dokončených budov představujících 445 958 m² pronajímatelné plochy, zatímco portfolio nemovitostí společného podniku sestává ze 45 dokončených budov představujících 830 905 m² pronajímatelné plochy.
 • Ke konci prosince 2017 bylo ve výstavbě 22 budov představujících 475 113 m² pronajímatelné plochy.
 • Čisté ocenění portfolia nemovitostí k 31. prosinci 2017 vykázalo čistý výnos z přecenění ve výši 94,6 milionu EUR (oproti čistému výnosu z ocenění ve výši 118,9 milionu EUR k 31. prosinci 2016).
 • Během roku proběhly akvizice celkem 729 939 m² nových pozemků k výstavbě a v opci je 1 452 336 m² nových pozemků na podporu projektů ve výstavbě a jejichž akvizice se očekává v průběhu roku 2018, s podmínkou získání příslušných povolení. Kromě toho bylo identifikováno a je posuzováno podstatné množství nových pozemků (> 1 milion m²). VGP očekává, že podstatná část těchto pozemků bude zasmluvněna během první poloviny roku 2018.
 • Finanční výnos k 31. prosinci 2017 byl podpořen výnosy z úroků z půjček poskytnutých společnému podniku (5,3 milionu EUR) a nerealizovanými zisky z finančních nástrojů (3,5 milionu EUR), ale byl nepříznivě ovlivněn dopadem úroku z vydaných dluhopisů (18,8 milionu EUR). Výsledkem byly čisté finanční náklady ve výši 10,5 milionu EUR k 31. prosinci 2017 oproti 16,9 milionu EUR k 31. prosinci 2016.
 • Úspěšný privátní úpis nových 8letých dluhopisů ve výši 80 milionů EUR na konci března 2017 a úspěšný úpis 7letých retailových dluhopisů ve výši 75 milionů EUR na začátku července 2017 pro refinancování splatných dluhopisů Jul-17.
 • Dne 4. srpna 2017 společnost provedla snížení kapitálu ve výši 20 069 694,00 EUR vyplacených v hotovosti, odpovídající 1,08 EUR na akcii.
 • Dne 27. října 2017 bylo dokončeno úspěšné re-IPO prostřednictvím druhotné veřejné emise, která umožnila rozšíření akcionářské základny a zvýšení množství volně obchodovatelných akcií (free float) z 10,1 % nad 37,5 %.

  Další podrobnosti viz také Poznámka 2.

Vzhledem k rozšířené akcionářské základně a v zájmu poskytnutí transparentnější a konzistentnější báze k porovnání s ostatními evropskými realitními společnostmi členové správní rady zavedli ukazatel upraveného provozního zisku. Ačkoli tento ukazatel nezahrnuje výstavbu mimo Německo, ČR, Slovensko a Maďarsko, členové správní rady se domnívají, že poskytuje věrný obraz opakujícího se zisku vytvářeného skupinou VGP a poskytuje rozumnou bázi pro rekonciliaci s metrikami EPRA.

Vzhledem k tomu, že VGP je momentálně zaměřena především na své developerské aktivity, se členové správní rady rozhodli aplikovat jen nejrelevantnější ukazatele EPRA. Další revize a použití dalších ukazatelů EPRA bude zváženo, až profil investičního portfolia VGP více dospěje.

Sesouhlasení mezi Upravenými provozními ukazately VGP a ukazately EPRA je popsáno v Doplňující příloze ke zkráceným finančním informacím, které také zahrnují ukazatele EPRA i upravený výkaz zisku a ztráty a upravenou účetní rozvahu VGP prezentovanou na poměrně konsolidovaném základě.

Upravený provozní zisk před zdaněním se za rok 2017 snížil o 29,7 % na 73,7 milionu EUR (2016: 104,9 milionu EUR) v důsledku výše uvedených pohybů (viz Pozn. 2). Při zahrnutí čistého zisku z přecenění z výstavby provedené v zemích mimo Německo, ČR, Slovensko a Maďarsko by se upravený provozní zisk před zdaněním (včetně ostatních zemí)[1] zvýšil na 87,3 milionu EUR (2016: 107,2 milionu EUR)

Čisté výnosy z pronájmu

Čisté výnosy z pronájmu se mírně snížily o 0,1 milionu EUR na 16,0 milionů EUR po započtení plného dopadu předání výnosových aktiv během roku 2017, dekonsolidace portfolia VGP European Logistics v květnu 2016 a třetího obchodu se společným podnikem v květnu 2017.

Po vstupu do společného podniku VGP European Logistics analýza čistých výnosů z pronájmu přístupem založeným na průhledu (look-through basis, společný podnik je zahrnut podílem) poskytuje smysluplnější analýzu vývoje čistých výnosů z pronájmu.

Vezmeme-li tedy v úvahu podíl VGP ve společném podniku, čisté výnosy z pronájmu se zvýšily celkem o 9,6 milionu EUR, neboli 39,9 % oproti roku 2016 (z 23,9 milionu EUR k 31. prosinci 2016 na 33,5 milionu EUR k 31. prosinci 2017)[2].

Zasmluvněný roční příjem z nájmůNárůst poptávky po pronajímatelných plochách vedl k podpisu nových nájemních smluv v celkové hodnotě přesahující 27,4 milionu EUR, z nichž 24,3 milionu EUR souviselo s novými nebo náhradními nájmy (8,6 milionu EUR jménem VGP European Logistics) a 3,1 milionu EUR (1,9 milionu EUR jménem VGP European Logistics) souviselo s obnovením stávajících nájemních smluv. Během roku byly ukončeny nájemní smlouvy o celkové výši 1,6 milionu EUR (1,3 milionu EUR jménem VGP European Logistics).

Zasmluvněný roční příjem z nájmů se tedy ke konci prosince 2017 zvýšily na 82,8 milionu EUR[3] (oproti 64,3 milionu EUR k 31. prosinci 2016).

Hlavní podíl na růstu uzavřených a budoucích nájmů mělo Německo s nově uzavřenými nájmy ve výši 12,5 milionu EUR (7,1 milionu EUR jménem VGP European Logistics) během roku.

Ostatní země si vedly také velmi dobře; v ČR byly podepsány nájemní smlouvy ve výši + 6,2 milionu EUR (0,8 milionu EUR jménem VGP European Logistics), ve Španělsku + 1,4 milionu EUR (vlastní portfolio), v Lotyšsku + 1,4 milionu EUR, v Rumunsku + 1,1 milionu EUR (vlastní portfolio), v Maďarsku + 0,6 milionu EUR (portfolio společného podniku), na Slovensku + 0,1 milionu EUR (portfolio společného podniku), a nakonec v Estonsku, které bylo prodáno v září 2017, + 1,0 milionu EUR (vlastní portfolio).

Podepsané nájemní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy vlastního portfolia představovaly celkem 648 474 m² pronajímatelné plochy s váženou průměrnou dobou trvání zasmluvněných ročních příjmů z nájmů ve výši 13,0 let[4] ke konci prosince 2017.

Podepsané nájemní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy portfolia společného podniku představují celkem 1 009 940 m² pronajímatelné plochy s váženou průměrnou dobou trvání zasmluvněných ročních příjmů z nájmů ve výši 7,9 roku[5] ke konci prosince 2017.

Vážená průměrná doba trvání nájmů kombinovaného portfolia vlastního a společného podniku byla ke konci prosince 2017 9,7 roku[6] oproti 10,3 roku ke konci prosince 2016.


[1] Včetně čistého zisku z přecenění z nemovitostí k výstavbě ve Španělsku, Rumunsku, Lotyšsku a Estonsku, který byl k 31. prosinci 2017 ve výši 13,6 milionu EUR resp. 2,3 milionu EUR k 31. prosinci 2016.
[2] Viz Pozn. 2 Doplňující příloha zkrácených mezitímních finančních informací.
[3] Včetně VGP European Logistics (společný podnik s Allianz Real Estate). K 31. prosinci 2017 byl zasmluvněný roční příjem z nájmů pro VGP European Logistics ve výši 52,5 milionu EUR (30. června 2017: 51.3 milionu EUR) oproti 38,6 milionu EUR k 31. prosinci 2016.
[4] Vážená průměrná doba trvání nájmů po první možnost ukončit smlouvu je 10,1 roku k 31. prosinci 2017.
[5] Vážená průměrná doba trvání nájmů po první možnost ukončit smlouvu je 7,1 roku k 31. prosinci 2017.
[5] Vážená průměrná doba trvání nájmů po první možnost ukončit smlouvu je 8.2 roku k 31. prosinci 2017.


Čistý zisk z přecenění portfolia nemovitostí

K 31. prosinci 2017 čistý zisk z přecenění portfolia nemovitostí dosáhl 94,6 milionu EUR oproti čistému zisku z přecenění ve výši 118,9 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016.

Trend stále klesajících yieldů v rámci oceňování nemovitostí pokračoval také v druhém pololetí. Vlastní portfolio nemovitostí, s výjimkou nezastavěných pozemků, ocenil znalec pro ocenění k 31. prosinci 2017 na základě vážené průměrné míry výnosů ve výši 6,26 % (oproti 6,49 % k 31. prosinci 2016) aplikované na smluvní nájem zvýšený o odhadovanou nájemní hodnotu nepronajatého prostoru.K 31. prosinci 2017 čistý zisk z přecenění portfolia nemovitostí dosáhl 94,6 milionu EUR oproti čistému zisku z přecenění ve výši 118,9 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016.

Přecenění/Ocenění portfolia bylo založeno na oceňovací zprávě znalce pro ocenění nemovitostí Jones Lang LaSalle.

Příjem ze společného podniku

Příjem z odměn za správu společného podniku se zvýšil o 4,2 milionu EUR na 8,1 milionu EUR. Toto zvýšení bylo způsobeno především nárůstem portfolia společného podniku a developerských činností jménem společného podniku.

Příjem z odměn za správu nemovitostí a příslušenství se zvýšil z 3,2 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016 na 4,4 milionu EUR za období končící 31. prosince 2017. Příjem z odměn za řízení developerských činností vytvořený za období byl 3,7 milionu EUR, tj. nárůst o 3,0 miliony EUR oproti 31. prosinci 2016.

Podíl na výsledku společného podniku

Čistý výnos z pronájmu v podílu se zvýšil na 17,5 milionu EUR za období končící 31. prosince 2017 oproti 7,8 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016. Toto zvýšení odráží podkladový růst portfolia společného podniku způsobený různými obchody uzavřenými mezi společným podnikem a VGP od května 2016.Podíl skupiny VGP na zisku společného podniku za období se zvýšil o 21,3 milionu EUR ze 7,9 milionu EUR v roce 2016 na 29,3 milionu EUR v roce 2017, což odráželo zvýšení přínosu společného podniku ke generování zisku a snížení yieldů (vč. výnosových mír) z investičních nemovitostí.

Ke konci prosince 2017 měl společný podnik (100% podíl) uzavřené nebo budoucí nájemní smlouvy po přepočtu na rok ve výši 52,5 milionu EUR představující 1 009 940 m² pronajímatelné plochy oproti 38,6 milionu EUR zasmluvněný roční výnos z nájmů představujících 732 523 m² ke konci prosince 2016.

Čistý zisk z přecenění investičních nemovitostí (v podílu) se zvýšil na 24,4 milionu EUR za období končící 31. prosince 2017 (oproti 6,9 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016). Portfolio VGP European Logistics bylo oceněno váženou průměrnou výnosností 5,63 % k 31. prosinci 2017 (oproti 5,92 % k 30. červnu 2017 a 6,08 % k 31. prosinci 2016), což odráželo další snížení yieldů během druhé poloviny roku 2017. Přecenění/ocenění portfolia společného podniku bylo založeno na oceňovací zprávě znalce pro ocenění nemovitostí Jones Lang LaSalle.

Čisté finanční výdaje společného podniku (v podílu) se k 31. prosinci 2017 zvýšily na 5,5 milionu EUR z 3,9 milionu EUR k 31. prosinci 2016. Za období končící 31. prosince 2017 byl finanční zisk (v podílu) ve výši 0,8 milionu EUR (0,1 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016) a zahrnoval nerealizovaný zisk z úrokových derivátů ve výši 0,7 milionu EUR (85 tis. EUR k 31. prosinci 2016). Finanční výdaje (v podílu) se zvýšily z 4,0 milionů EUR za období končící 31. prosince 2016 na 6,3 milionu EUR za období končící 31. prosince 2017 a zahrnovaly úrok z úvěru akcionářům ve výši 1,3 milionu EUR (0,7 milionu EUR k 31. prosinci 2016), úrok z finančního dluhu ve výši 5,3 milionu EUR (2,3 milionu EUR k 31. prosinci 2016), nerealizované ztráty z úrokových derivátů ve výši 85 tis. EUR (0,6 milionu EUR k 31. prosinci 2016), další finanční výdaje ve výši 1 milionu EUR (0,6 milionu EUR k 31. prosinci 2016) vztahující se především k amortizaci kapitalizovaných finančních nákladů na bankovní půjčky a pozitivní dopad 1,3 milionu EUR (0,6 milionu EUR k 31. prosinci 2016) související s kapitalizovanými úroky.

Ostatní výnosy / (náklady) a administrativní náklady

Ostatní výnosy / (náklady) a administrativní náklady za období byly ve výši 20,2 milionu EUR oproti 16,1 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016, což odráželo především pokračující růst týmu VGP pro podporu developerských aktivit skupiny a její geografickou expanzi. K 31. prosinci 2017 měl tým VGP více než 130 lidí aktivních ve více než 9 různých zemích.

Čisté finanční náklady

Za období končící 31. prosince 2017 byl finanční zisk ve výši 9.7 milionu EUR (2,8 milionu EUR za období končící 31. prosince 2016) a zahrnoval výnos z půjček společnosti VGP European Logistics ve výši 5,3 milionu EUR (2,5 milionu EUR k 31. prosinci 2016), nerealizovaný zisk z úrokových derivátů ve výši 3,5 milionu EUR (0,2 milionu EUR k 31. prosinci 2016), čisté kurzové zisky ve výši 0,6 milionu EUR (oproti ztrátám ve výši 0,1 milionu EUR k 31. prosinci 2016) a další finanční výnosy ve výši 0,3 milionu EUR (0,2 milionu EUR k 31. prosinci 2016).

Vykázané finanční náklady k 31. prosinci 2017 jsou tvořeny především úrokovými náklady souvisejícími s finančním dluhem ve výši 19,4 milionu EUR (13,0 milionu EUR k 31. prosinci 2016), nerealizovanými ztrátami z úrokových derivátů ve výši 0,1 milionu EUR (4,8 milionu EUR k 31. prosinci 2016), ostatními finančními náklady ve výši 3,7 milionu EUR (3,2 milionu EUR k 31. prosinci 2016) a pozitivním dopadem souvisejícím s kapitalizovanými úroky ve výši 3,0 milionu EUR (1,4 milionu EUR za období končící 30. června 2016).

V důsledku uvedeného, čisté finanční náklady dosáhly 10,5 milionu EUR za období končící 31. prosince 2017 oproti 16,9 milionu EUR ke konci prosince 2016.

Půjčky akcionářům společnosti VGP European Logistics dosáhly 149,9 milionu EUR k 31. prosinci 2017 (oproti 89,9 milionu EUR k 31. prosinci 2016) z nichž 137.1 milionu EUR (81,6 milionu EUR k 31. prosinci 2016) souviselo s financováním budov ve výstavbě a pozemků k výstavbě v držení společného podniku VGP European Logistics.

Vývoj portfolia nemovitostí

Developerskou činnost za rok 2017 lze shrnout takto:

Dokončené projekty

Během roku bylo dokončeno 17 budov o celkové pronajímatelné ploše 349 871 m².

Společnost VGP svým jménem předala 12 budov. V ČR: 1 budovu o ploše 14 383 m² ve VGP Parku Tuchoměřice, 1 budovu o ploše 8 725 m² ve VGP Parku Ústí nad Labem, 3 budovy ve VGP Parku Olomouc o celkové ploše 28 778 m² a 2 budovy ve VGP Parku Jeneč o celkové ploše 54 466 m². V Německu: 1 budovu o ploše 53 777 m² ve VGP Parku Berlin, 1 budovu o ploše 35 670 m² ve VGP Parku Ginsheim, 1 budovu o ploše 23 679 m² ve VGP Parku Hamburg, 1 budovu o ploše 24,587 m² ve VGP Parku Leipzig a 1 budovu o ploše 8 386 m² ve VGP Parku Schwalbach.

Z těchto budov společný podnik koupil na konci května 2017: v ČR budovu ve VGP Parku Tuchoměřice (14 383 m²) a v Německu budovy ve VGP Parku Leipzig (24 587 m²), ve VGP Parku Schwalbach (8 386 m²) a 1 budovu ve VGP Parku Hamburg (23 679 m²)

Společnost VGP pro společný podnik dokončila 5 budov. V ČR: 1 budovu o ploše 12 226 m² ve VGP Parku Brno, v Německu 3 budovy ve VGP Parku Hamburg o celkové ploše 72 982 m² a nakonec v Maďarsku 1 budovu o ploše 12 212 m² ve VGP Parku Györ.

Projekty ve výstavbě

Ke konci prosince 2017 má společnost VGP následujících 22 budov ve výstavbě:

Vlastním jménem má společnost VGP 15 nových budov ve výstavbě. V ČR: 2 budovy ve VGP Parku Ústí nad Labem, 1 budovu ve VGP Parku Olomouc, 2 budovy ve VGP Parku Jeneč a 1 budovu ve VGP Parku Chomutov. V Německu: 2 budovy ve VGP Parku Berlin, 1 budovu ve VGP Parku Wetzlar, 1 budovu ve VGP Parku Göttingen a 2 budovy ve VGP Parku Wustermark. V ostatních zemích: 1 budovu ve VGP Parku San Fernando de Henares (Španělsko), 1 budovu ve VGP Parku Kekava (Lotyšsko) a 1 budovu ve VGP Parku Timisoara (Rumunsko). Nové budovy ve výstavbě, které byly k 31. prosinci 2017 již ze 67 %[1] pronajaty, představují celkem 255 699 m² budoucí pronajímatelné plochy, což odpovídá odhadovanému ročnímu příjmu z nájmů po přepočtu na rok ve výši 12,6 milionu EUR.

Jménem společného podniku VGP staví 7 nových budov. V ČR: 1 budovu ve VGP Parku Český Újezd a 1 budovu ve VGP Parku Hrádek nad Nisou. V Německu: 1 budovu ve VGP Parku Hamburg, 1 budovu ve VGP Parku Frankenthal a 2 budovy ve VGP Parku Leipzig. V ostatních zemích: 1 budovu ve VGP Parku Malacky (Slovensko). Nové budovy ve výstavbě, které byly k 31. prosinci 2017 již z 82 % pronajaty, představují celkem 219 414 m² budoucí pronajímatelné plochy, což odpovídá odhadovanému ročnímu příjmu z nájmů po přepočtu na rok ve výši 11,5 milionu EUR.

Pozemkové portfolio

V první polovině roku společnost VGP pokračovala ve výběru pozemků pro podporu pro budoucí růst developerské činnosti. V roce 2017 společnost VGP koupila 729 939 m² nových pozemků k výstavbě, z nichž 469 203 m² leží v Německu, 169 792 m² v ČR a 90 944 m² v Rumunsku. Tyto nové pozemky mají potenciál pro výstavbu 357 000 m² budoucí pronajímatelné plochy.

Kromě toho má VGP dalších 1 452 336 m² nových pozemků v opci, které leží v Německu, v ČR, v Rumunsku a na Slovensku. Tyto pozemky mají potenciál pro výstavbu přibližně 665 000 m² nové pronajímatelné plochy. Očekáváme, že většina těchto pozemků bude koupena během roku 2018 po získání potřebných povolení.

VGP má v současnosti zbývající zajištěné portfolio pozemků k výstavbě o rozloze 3 261 364 m², z nichž 56 %, neboli 1 809 028 m², má v plném vlastnictví. Zajištěné portfolio pozemků umožňuje společnosti VGP vystavět, navíc k aktuálně dokončeným projektům a projektům ve výstavbě, dalších 1 560 000 m² pronajímatelné plochy, z toho 530 000 m² v Německu, 462 000 m² v ČR, 245 000 m² ve Španělsku, 206 000 m² na Slovensku, 77 000 m² v Rumunsku a 37 000 m² v Lotyšsku.

Společný podnik momentálně má zbývající portfolio pozemků k výstavbě v plném vlastnictví o rozloze 126 605 m², na němž lze vystavět celkem 52 518 m² nové pronajímatelné plochy.

Aktiva držené za účelem prodeje

Zůstatek aktiv držených za účelem prodeje se zvýšil z 132,3 milionu EUR k 31. prosinci 2016 na 442,0 milionů EUR k 31. prosinci 2017 a souvisí s aktivy ve výstavbě a pozemky k výstavbě (v tržní hodnotě), které jsou/budou stavěny společností VGP jménem VGP European Logistics.

Momentálně se plánuje, že k uzavření čtvrtého obchodu se společným podnikem, ve kterém budou převedeny aktiva s celkovou hodnotou > 370 milionů EUR (tržní ceny), dojde na konci března 2018.

Podle smlouvy o společném podniku má společnost VGP European Logistics výhradní předkupní právo na koupi výnosových aktiv vystavěných společností VGP, které se nacházejí v Německu, v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Budoucí developerské projekty, které se převádí do společného podniku v rámci jednotlivých obchodů mezi společným podnikem a společností VGP, staví VGP na vlastní riziko a společný podnik je následně kupuje za podmínky dodržení sjednaných parametrů dokončení a pronájmu. Reálná hodnota aktiv ve výstavbě, které staví VGP jménem VGP European Logistics, dosahovala k 31. prosinci 2017 výše 194,9 milionu EUR (oproti 132,3 milionu EUR k 31. prosinci 2016).

V září 2017 společnost VGP dokončila prodej svého VGP Parku Nehatu ležícího v Tallinnu (Estonsko) fondu East Capital Baltic Property Fund III spravovanému společností East Capital. Transakce zahrnovala celkem 5 moderních logistických budov s celkem více než 77 000 m2 pronajímatelné plochy. Aktiva a závazky související s VGP Parkem Nehatu byly rekvalifikovány jako držené k prodeji pouze ke konci června 2017.

Financování

Během roku 2017 společnost VGP nadále zlepšovala svůj profil finančního dluhu s úspěšným privátním úpisem 8letých dluhopisů ve výši 80 milionů EUR na konci března 2017 s fixní sazbou 3,35 % per annum. Na začátku července společnost VGP vydala další emisi 7letých retailových dluhopisů o hodnotě 75 milionů EUR s fixní sazbou 3,25 % per annum k refinancování dluhopisů Jul-17 splatných 12. července 2017.

Finanční dluh se zvýšil ze 409,6 milionu EUR k 31. prosinci 2016 na 471,4 milionu EUR k 31. prosinci 2017. Toto zvýšení bylo způsobeno především privátním úpisem nových 8letých dluhopisů v hodnotě 80 milionů EUR na konci března 2017 a snížením bankovního dluhu 18,1 milionu EUR po prodeji VGP Parku Nehatu v září 2017.

Zadluženost[2] skupiny se zvýšila z 39,4 % k 31. prosinci 2016 na 42,3 % k 31. prosinci 2017.

Dividenda

Vzhledem k úspěšnému a udržitelnému vývoji výsledků skupiny se představenstvo VGP rozhodlo navrhnout valné hromadě rozdělení hrubé dividendy ve výši 35 307 795 EUR (1,90 EUR na akcii).

Výhled na rok 2018

Na základě pozitivních trendů v poptávce po pronajímatelné ploše, které skupina VGP zaznamenala v druhém pololetí 2017, očekáváme, že skupina VGP bude schopna nadále navyšovat svoje výnosy z pronájmu a rozšiřovat portfolio nemovitostí v návaznosti na dokončení a zahájení výstavby cca. 500 000 m² dalších nových budov v roce 2018. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí 2018 bude předáno více než 200 000 m² pronajímatelné plochy.

Ke konci března 2018 očekáváme uzavření obchodu o hodnotě > 370 milionů EUR se společným podnikem VGP European Logistics.

[1] Vypočítáno na základě smluveného nájemného a odhadovaného tržního nájmu za neobsazené prostory.
[2] Vypočítaná jako Čistý dluh / Celkový vlastní kapitál a závazky

Zdroj/foto: VGP – industriálni stavby s.r.o.

Related Posts