19 dubna, 2024
Facility a technologie budov

CPI Property Group se zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 30 %

CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy, představuje ambicióznější strategii ochrany životního prostředí. Upraveným cílem společnosti CPI Property Group je snížit intenzitu emisí skleníkových plynů celkem o 30 procent oproti úrovni z roku 2019. Součástí strategie k dosažení nově stanoveného cíle je také závazek skupiny přejít do roku 2024 na odběr a nákup elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

„Upravené cíle skupiny v oblasti ochrany životního prostředí představují výrazný posun v našem úsilí přispět k řešení klimatické změny. Naším záměrem je sladit své cíle s Pařížskou dohodou, a proto budeme i nadále upřednostňovat udržitelný rozvoj v rámci celé skupiny,“ uvedla Petra Hajná, která je v CPIPG za udržitelný rozvoj zodpovědná.

IMMOFINANZ se zavazuje kompenzovat 100% své spotřeby energie obnovitelnou energií ve všech svých českých provozovnách

Naplňování strategie ochrany životního prostředí

Stanovení nových cílů vychází z dosavadní zkušenosti skupiny s naplňováním strategie ochrany životního prostředí skupiny  z února 2019. Od té doby dokázala dosáhnout výrazných výsledků v naplňování svého záměru omezit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 20 procent v porovnání s emisemi v roce 2018. Za rok 2019 dokázala skupina snížit emise o 1,4 procenta a očekává, že za rok 2020 bude moci oznámit snížení o více než 12 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Na základě analýzy provedené ve spolupráci s externími poradci skupiny, obecně prospěšnou společností CI2, a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze tak CPI Property Group sladí své cíle snižování emisí s klimatickými cíli Pařížské dohody. Naše cíle odpovídají scénáři, kdy globální nárůst průměrné teploty bezpečně nepřekročí dva stupně Celsia nad předindustriální úroveň.

Bubenská 1, Praha

CPI Property Group věří, že přechod k elektrické energii vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů významným způsobem přispěje k celkovému snížení emisí skleníkových plynů skupiny. Na elektrickou energii vyrobenou z fosilních paliv totiž v současné době připadá významná část celkových emisí skupiny. CPI Property Group si je s ohledem na chystaný přechod k zelené elektřině a plánované zvyšování úspornosti a posilování monitoringu napříč portfoliem jistá, že jsou její nově stanovené cíle dosažitelné.

Nákup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů s sebou může nést zvýšené náklady. Předpokládá se však, že tyto náklady nebudou nijak významné. CPI Property Group bude navíc i nadále pokračovat v podpoře rozšiřování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů i v kompenzování emisí, a to hned na několika úrovních. Berlínská dceřiná společnost Skupiny GSG Solar je největším místním výrobcem elektřiny ze slunečního záření. Další člen skupiny, Spojené farmy, jenž se zabývá udržitelnou zemědělskou výrobou, provozuje v ČR bioplynovou stanici. CPI Energo, provozovatel lokálních distribučních soustav v ČR, se bude i nadále zaměřovat na inovativní řešení a podporu produkce zelené energie. A konečně významné vlastnictví pozemků poskytuje CPI Property Group dlouhodobý potenciál udržitelného rozvoje a investic.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Titulní foto – CPI Property Group – Centrum Olympia Plzeň

Related Posts