Říjen 23, 2019
Home Kalendář akcí

Kalendář akcí

RETREND - Kalendář akcí

14.1.2019-19.1.2019

BAU

BAU 2018 – 23. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů (veletrh)

Mnichov

15.1.2019 (9:00-16:00)

ČSAP

Jak úspěšně složit zkoušku energetického specialisty pro EA a EP – Příprava účastníků na obtížné partie písemné a ústní části odborné zkoušky, příklady z praxe, informace o připravovaných změnách zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

Praha

22.1.2019 (9:00-14:30)

ČSAP

Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení realizace stavby a při zajišťování požadavků BOZP

Praha

23.1.2019 (10:00-15:00)

ČSAP

TIMEMANAGEMENT – pro zvládnutí náročného dne. Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými zásadami a technikami řízení času. S těmi, které lze snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt.

Praha

24.1.2019 (8:00-16:30)

ČSAP

Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru pozemní stavby – Určeno pro žadatele o autorizaci ČKAIT, ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru pozemních staveb

Praha

25.1.2019 (8:15-16:15)

ČSAP

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu autorizačního řízení a průběhu zkoušky, včetně zkoušky rozdílové. Seznámíme se s pravidly zkoušení, řády a předpisy ČKAIT, doporučení k přípravě podkladů. V odborné části si připomeneme průřezově obor vodního hospodářství a zaměříme se na příklady zkušebních otázek s praktickými ukázkami.

Praha

29.1.2019 (8:15-16:15)

ČSAP

Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. – Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( zákon bývá označován jako autorizační zákon). 

Praha

30.1.2019 (7:45-16:00)

ČSAP

Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru dopravní stavby – Určeno pro pro žadatele o autorizaci ČKAIT a ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru dopravních staveb

Praha

5.2.2019 (9:00-14:15)

ČSAP

Řízení realizace stavby – Seminář je zaměřen na etapu výstavbového procesu – realizace stavby. Z hlediska požadavků stavebního zákona jde o jeho část IV – Stavební řád a část V – Společná ustanovení. Charakterizuje postavení účastníků, jejich odpovědnosti i pravomoci a to zejména v jejich vzájemných vazbách, uvádí konkrétní požadavky právních předpisů se zdůrazněním i těch možných situací, kde právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich řešení.

Praha

7.2.2019 (9:00-16:00)

ČSAP

Jak úspěšně složit zkoušku energetického specialisty pro PENB – Cílem je příprava účastníků na písemné a ústní části odborné zkoušky, seznámení s okruhy otázek testu pro PENB, příklady z praxe, informace o připravovaných změnách zákona č. 406/2000 a vyhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Praha

14.2.2019 (9:00-13:30)

ČSAP

Právní předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k umisťování a povolování staveb se zaměřením na aktuální změny legislativy na tomto úseku – Cílem semináře je seznámit posluchače s právními předpisy na ochranu ŽP a s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb

Praha

20.2.2019 (10:00-16:00)

ČSAP

Syndrom vyhoření (odborný seminář) – Zaměřeno na interaktivní formu výuky, sebepoznávání, mini nácvik relaxačních technik, inspiraci pro nalezení řešení následků stresu v pracovním životě.

Praha

21.2.2018 (9:00-14:30)

ČSAP

Stavební deník – proč a jak (odborný seminář) – Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu

Praha

27.2.2019 (9:00-14:00)

ČSAP

Místní a účelové komunikace – Právní předpisy, co je komunikace, cesta nebo pozemek, kategorie a třídy místních komunikací, územní plány, inženýrské sítě, rozdíl mezi rekonstrukcí, stavebními úpravami a opravou, zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání, činnosti ve stavebnictví.

Praha

27.2.2019-2.3.2019

Veletrhy Brno

Stavební veletrh Brno (veletrh) – Stavební veletrh Brno pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov

Brno

5.3.2019 (9:00-16:00)

ČSAP

„Požadavky na větrání obytných domů“- regenerace bytových domů, podpora bydlení (kurz) – Třetí odborná konference navazuje na již proběhlé ročníky a bude se zabývat především základními požadavky k zajištění kvality vnitřního prostředí větráním. Úkolem větracího systému, ať už přirozeného nebo nuceného, je zajistit hygienické požadavky. V tomto ohledu se v obytném prostředí jedná především o odvod škodlivin z větraného prostoru. 

Praha

19.3.2019 (9:00-15:30)

ČSAP

Příprava na autorizační zkoušky z oboru geotechnika (odborný seminář) – Zaměřeno na přípravu k autorizační zkoušce z oboru geotechnika, seznámení s praktickými zkušenostmi z navrhování a provádění různých typů zakládání staveb 

Praha

20.3.2019 (10:00-16:00)

ČSAP

Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny (odborný seminář) – Cílem semináře je seznámit Vás s problematikou zpracování emocí a emočních zranění vzniklých v souvislosti s mezilidskou komunikací. Ujasníte si, jaké jsou možnosti ochrany před vznikem zraňujících emocí a jak již vzniklé emoce konstruktivně zpracovat. Prostor bude věnován i dotazům a případům z Vaší praxe.

Praha

20.3.2019-23.3.2019

EXPOCS

FARBE, AUSBAU FASSADE 2019 – 11. Evropský odborný veletrh barev, dekorací, nátěrů, omítek – Veletrh FARBE je nejvýznamnější evropský odborný veletrh ve vašem oboru, který představuje celou šíři nabídky odvětví pro barvy, dekoraci, nátěry, omítky, ochranné nátěry, suchou výstavbu. Posledního ročníku veletrhu v r. 2016 se zúčastnilo 433 vystavovatelů na ploše 27.000 m2, navštívilo jej 41.500 návštěvníků v tomto pořadí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Česko, Polsko, Francie a země Beneluxu. Veletrhu FARBE se účastní všichni významní evropští producenti. Tříletý cyklus pořádání veletrhu zajišťuje silný inovační potenciál a je pro návštěvníky velmi atraktivní. Veletrh je určen pro malíře, natěrače, štukatéry, omítkáře, podlaháře, obkladače, bytové návrháře, interiérové specialisty, autolakýrníky, karosáře, architekty, projektanty, bytová družstva, správy domů, odborný velkoobchod, památkářské úřady. (www.faf-messe.de)

Kolín nad Rýnem 

26.3.2019 (8:00-17:00)

ČSAP

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru Technika prostředí staveb (TPS) (odborný seminář) – Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu autorizačního řízení a průběhu zkoušky, včetně zkoušky rozdílové. Budete seznámeni s pravidly zkoušení, řády a předpisy ČKAIT. V odborné části bude průřezově probrán obor Technika prostředí staveb se zaměřením na příklady zkušebních otázek s praktickými ukázkami.

Praha

27.3.2019 (8:15-16:15)

ČSAP

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (odborný seminář) – Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu autorizačního řízení a průběhu zkoušky, včetně zkoušky rozdílové. 

Praha

2.4.2019 (9:00-14:30)

ČSAP

Dozory při realizaci staveb (odborný seminář) – Seminář je zaměřen na informovanost účastníků o správném výkladu pojmu „stavební dozor“, o příslušné legislativě, o důvodech a smyslu prováděného dozoru, jeho záznamech a dokladech.

Praha

8.4.2019-14.4.2019

EXPOCS

Bauma 2019 – 32. mezinárodní veletrh stavebních strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, těžařských strojů, stav – 3 500 vystavovatelů z 57 zemí, mezi nimi všichni lídři trhu, 615 000 m2 obsazené výstavní plochy, Očekává se na 600 000 návštěvníků ze 160 zemí.Vysokou mezinárodní hodnotu veletrhu bauma dokládají oficiální účasti z deseti zemí včetně České republiky.Vystavovatelé z ČR obsadí rekordní výstavní plochu 7 500 m2. Získejte celkový přehled o stavebních novinkách, inovacích,technologiích a trendech. Přítomny jsou všechny světové značky.Partnerskou zemí veletrhu je letos Kanada. (www.bauma.de)

Mnichov

24.4.2019 (10:00-16:00)

ČSAP

Asertivní jednání – prevence,řízení a řešení konfliktních situací (odborný seminář) – Prevence,řízení a řešení konfliktních situací asertivním jednáním, principy a zákonitosti vzniku a průběhu konfliktních situací, popsat specifika a techniky řešení konfliktů, základní principy vyjednávání, použití vybraných asertivních technik a s jejich pomocí zvládání obtížných situací, úspěšné řešení konfliktních situací.

Praha

4.6.2019-7.6.2019

EXPOCS

Bauma CTT Moskva 2019 – 20. Mezinárodní veletrh stavební techniky – CTT Moskva je největším průmyslovým veletrhem v Rusku, který prezentuje stavební nářadí, techniku a vozidla v nejširším zaměření. Veletrhu CTT 2017 se zúčastnilo 586 vystavovatelů z 26 zemí na ploše 60 000 m2, veletrh navštívilo 23 000 registrovaných návštěvníků ze 60 zemí. ? Na veletrhu se prezentují přední světové značky, veletrh nabízí ideální příležitost k oslovení nejen ruského stavebního trhu, ale také trhů zemí SNS. Nejvíce návštěvníků přijíždí z Ruska , Běloruska, Číny a Kazachstánu. ? Veletrh CTT Moskva patří do skupiny veletrhů BAUMA, pořádaných veletržní správou Messe München. Tím je garantován profesionální průběh veletrhu. (www.ctt-expo.ru)

Moskva