15 července, 2024
Průmysl a logistika

KOITO CZECH rozšíří výrobní závod o dalších 16 000 m2

Společnost KOITO CZECH s.r.o.  připravuje 2. fázi výstavby výrobního závodu, který je umístěn v průmyslové zóně „Astra“ na severním okraji města Žatec v okrese Louny. Druhá fáze výstavby představuje výstavbu nové výrobní haly v návaznosti na stávající část, odpovídající posílení stávající infrastruktury. Areál má přibližně lichoběžníkový tvar s plochou přibližně 6,25 ha a je vymezen místními komunikacemi zajišťujícími dopravní obsluhu a sousedícími průmyslovými areály.

Objekt nové haly o základních vnějších rozměrech cca 68,5 x 217m a výšce max. cca 17,5 m, rozšíření expedice o základních vnějších rozměrech cca 41 x 30,1 m a další obslužné objekty (dvě energocentra, sprinklerová nádrž, vodojem, RTO ) budou umístěny v severní části areálu na pozemcích, které jsou v současnosti nezastavěné a jsou vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím jako jiná plocha

V areálu firmy Koito je v rámci tohoto projektu navrženo 44 nových parkovacích stání jako náhrada za rušené venkovní parkoviště. Koito je v rámci projektu navrženo 44 nových parkovacích stání jako náhrada za rušené venkovní parkoviště. Dále je v rámci samostatné akce investorem povolováno venkovní parkoviště na západní straně haly pro 40 parkovacích stání a v areálu je dalších 17 kolmých parkovacích stání. Celkový počet parkovacích stání v oplocené části areálu se po dokončení venkovních parkovišť zvýší na 101 parkovacích stání, což vyhovuje i pro dvousměnný provoz. Celkem je pro potřeby výrobního areálu Koito k dispozici 301 parkovacích stání, což plně dostačuje pro 1 i 2 fázi výrobní haly, které vyžadují 282 stání.

Výrobní hala i administrativní objekt druhé etapy jsou navrženy jako staticky nezávislé na stávající hale. Obě haly budou tvořeny železobetonovým skeletem, s pláštěm z ocelových kazet a vloženou tepelnou izolací a krycím trapézovým plechem. Založení nového objetu se předpokládá na vrtaných pilotách vetknutých do pevného podloží. Z důvodu možnosti vrtání pilot bude proto první řada sloupů nosné konstrukce plánované druhé etapy odsunuta od severní fasády stávající haly o 1,5 m a skelet bude v této části vykonzolován. Předpokládaná délka pilot je 6 – 7 m. Podlahy budou provedeny jako vyztužená betonová deska, popř. deska drátkobetonová na zhutněný štěrkový podsyp.

Pro optimalizaci logistických procesů s jednoznačným materiálovým tokem, tj. dovozem vstupních surovin, výrobou, skladováním a expedicí výrobků je koncipováno využití jednotlivých ploch areálu. Je navrhována úprava systému dopravní obsluhy a expedice včetně. Kapacita doprava v klidu je pro obě etapy dostačující.

Předpokládaný termín zahájení je v roce 10/2018 a dokončení 2020

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts