19 dubna, 2024
Výstavba a remodeling

Veřejné investice soutěžené jen podle nejnižší ceny a zakázky financované z větší části dotacemi EU nejsou pro stavební firmy atraktivní

Počet i objem veřejných stavebních zakázek zadaných v letošním roce konkrétním dodavatelům je alespoň částečně dostatečný pro více než čtyři pětiny stavebních firem. Negativně situaci přitom ve větší míře hodnotí velké firmy. Rozhodování o podání nabídky na vypsanou veřejnou zakázku ovlivňuje především dobrá zkušenost se zadavatelem a realizace v okolí působnosti dané firmy. Nejméně naopak ke kladnému rozhodnutí přispívá soutěžení na nejnižší cenu a financování větší části zakázky z dotací EU. Stavební firmy jsou úspěšné v průměru ve třetině výběrových řízení. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Počet veřejnými investory zadaných stavebních zakázek v průběhu roku 2018 hodnotí jako dostatečný nadpoloviční většina (57 procent) ředitelů stavebních firem. Za částečně dostatečný jej pak považuje 29 procent stavebních firem a za nedostatečný 14 procent společností.  Největší nespokojenost s počtem zadaných veřejných stavebních zakázek přitom vykazují velké stavební firmy, u kterých tento názor vyjádřilo 28 procent dotázaných.

Velmi podobný náhled mají stavební firmy na objem v letošním roce zadaných veřejných stavebních zakázek, kde spokojenost se současným stavem vyslovila přesně polovina ředitelů. Za částečně dostatečnou považuje hodnotu zadaných zakázek třetina (32 procent) společností a za nedostatečný považuje současný stav 18 procent firem. I v této otázce hodnotí situaci negativně daleko více velké firmy (32 procent).

„Počet zadaných veřejných stavebních zakázek za rok 2018 je vyšší než za rok 2017. Přesto některé segmenty, zvláště inženýrského stavitelství, stagnují. To se například týká koncepce, přípravy a realizace podzemních staveb, zde je VSZ za rok 2018 poskrovnu. Ve srovnání se Slovenskou republikou, jsme v tomto segmentu za poslední 4 roky ve výrazném propadu,“ říká Lucie Bohátková, Program Manager, SG Geotechnika a.s. Stejný názor má i Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. „Z pohledu ředitele velké stavební firmy byl jak počet, tak i objem veřejných zakázek v roce 2018 stále nedostatečný.“

Při rozhodování, zda firmy podají nabídku na vypsanou veřejnou stavební zakázku, má největší váhu dobrá předchozí zkušenost se zadavatelem a realizace v okolí působnosti dané společnosti. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálně ovlivňující kladné rozhodnutí o podání nabídky, ohodnotili ředitelé stavebních firem tyto dvě okolnosti známkami 9,0, respektive 8,6 bodu. Rozhodování dále silně ovlivňují volné kapacity pro realizaci (7,9 bodu z 10) a vícekriteriální hodnocení (7,1 bodu z 10). Od podání nabídky naopak spíše odrazuje soutěžení jen na nejnižší cenu (4,8 bodu z 10) a případy, kdy je zakázka z větší části financována z dotací EU (5,8 bodu z 10).

„V případě veřejných zakázek je třeba rozlišovat podle toho, zda je pro zadavatele jediným hlediskem výběru cena, nebo přihlíží také k dalším kritériím. Počet zakázek, kde by se více přihlíželo také ke kvalitativním parametrům, není stále ještě dostatečný,“ komentuje situaci Karel Branda, statutární ředitel společnosti Trigema Building a.s

Firmy přitom se svými nabídkami úspěšně získávají veřejnou stavební zakázku v průměru ve třetině (31 procent) případů. Informace o nově vypsaných veřejných stavebních investicích získává pro firmy v největším počtu případů speciálně vyčleněný interní pracovník aktivně vyhledávající zakázky na více serverech (31 procent). Často se také stavební společnosti spoléhají jen na webové stránky Věstníku veřejných zakázek (25 procent). Externí společnost si za tímto účelem platí 15 procent dotázaných.

„Informace k nově vypsaným veřejným zakázkám získáváme všemi možnými způsoby, prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek, jejich soustavným vyhledáváním na specializovaných internetových stránkách a profilech zadavatelů, zejména zadavatelů z regionu působení naší společnosti. Využíváme také placených služeb v této oblasti a především dlouhodobých osobních kontaktů. To vše na základě interně zpracovaných a permanentně aktualizovaných výhledů a plánů, vycházejících ze zveřejněných ročních, víceletých a dlouhodobých plánů investic měst, obcí a kraje,“ říká Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. Svůj pohled přidává také Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s.r.o. „Sledujeme několik portálů a vyhodnocujeme zajímavost těchto zakázek. V současné době je počet účastníků veřejných zakázek výrazně nižší než v předchozích letech. Počet a objem veřejných zakázek je relativně dostatečný. Je však nutné si uvědomit, že některé veřejné zakázky jsou nekvalitně připraveny či cenové očekávání vypisovatele soutěže je nereálné, a proto těch reálně bonitních je přibližně polovina z vypisovaných.“

Zdroj/foto: CEEC Research/Ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts