16 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Eurovea 2 se řešením dopravy a veřejných prostor zabývá nejkomplexnější ze všech projektů ve vznikajícím moderním centru Bratislavy

Stávající komplex Eurovea a jeho rozšíření o druhou fázi tvoří klíčové části čtvrtě EUROVEA CITY, která významně ovlivňuje vzhled a kvalitu života v vznikajícím moderním centru Bratislavy v zóně Pribinova a Nivy. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územním rozhodnutím v rozsahu 6 stavebních objektů, včetně výškové obytné budovy EUROVEA TOWER, a v souladu s platnými pravidly pokračuje v územním řízení a získávání povolení na další části a objekty. Eurovea 2 prošla nejkomplexnějším dopravně kapacitním posouzením ze všech projektů v lokalitě a jeho výsledkem je návrh konkrétních opatření a úprav všech velkých křižovatek a silničních komunikací v zóně. Součástí celkové dopravní koncepce v zóně je i návrh developera vybudovat nový centrální tramvajový okruh, který kromě zlepšení provozních podmínek současných tratí umožní i propojení největších městských částí Ružinov a Petržalka. Řešením veřejných prostor v EUROVEA CITY se koncepčně zabývá světově uznávaná architektka Beth Galí, která se kromě jejich vizuálního ztvárnění a zeleně věnuje i řešení všech druhů mobility v nové čtvrti. 

„V EUROVEA CITY pokračujeme v budování nové čtvrti na velkém území, což vyžaduje komplexní a trpělivý přístup. Musíme brát totiž v úvahu nejen situaci v naší lokalitě a interakci se sousedními projekty, ale například i to, jak bude tato část nábřeží komunikovat v budoucnu s lokalitou na opačné straně Dunaje, kterou rozvoj teprve čeká, „ říká Pavel Pelikán, výkonný ředitel J & T REAL ESTATE (dále JTRE).

Podepsání územního rozhodnutí pro Eurovea 2 předcházelo více než 4-leté období tvorby investičního záměru v daných územně plánovacích, urbanistických a územně technických podmínkách. Během tohoto období probíhala intenzivní komunikace se zástupci hl. města, MČ Bratislava – Ružinov i MČ Bratislava – Staré město, v níž se nachází většina území celé čtvrti. 

Projekt Eurovea 2 získal závazné stanovisko Hl. města SR Bratislava, které je ze zákona orgánem územního plánování. V rámci územního řízení byly podány několik námitky, které se týkaly možného nesouladu projektu s územním plánem Hl. města SR Bratislava. Stavební úřad Staré Město přerušil územní řízení a opětovně požádal orgán územního plánování o potvrzení závazného stanoviska. Závazné stanovisko bylo ze strany hlavního města potvrzeno a následně bylo vydáno územní rozhodnutí na projekt Eurovea 2 v rozsahu šesti stavebních objektů, včetně výškové obytné budovy EUROVEA TOWER. “ Stejně jako u všech našich projektech, i při projektu Eurovea 2 postupujeme v souladu se všemi platnými pravidly a respektujeme zákonné kompetence a rozhodnutí kompetentních úřadů a dotčených institucí,„Říká Pavel Pelikán.

Eurovea 2: Urbanistické principy

Organizace zástavby a regulační podmínky rozvoje zóny Pribinova byly určeny městem již od počátku realizace prvních objektů v zóně (dnešní TOWER 115 a SND) a byly stanoveny na základě řešení zóny kolektivem architektů Bauer, Paňák, Kusý už v roce 1988. Objekty, které vznikly v zóně následně aiv budoucnu přibudou, tento urbanistický systém plně respektují a přetvářejí do podoby skutečné městské čtvrti. Součástí systému je i princip tvorby gradace výškové hladiny zástavby od Dostojevského řady směrem ke Košické ulici. 

Už při výstavbě SND se v zóně Pribinova uvažovalo o výškové budově u Mostu Apollo tak, aby zdůraznila význam celé čtvrti. Umístění výškového objektu EUROVEA TOWER v této lokalitě není náhodným rozhodnutím, ale je ho třeba vnímat v kontextu dlouhodobých a stále se vyvíjejících záměrů Bratislavy na nábřeží Dunaje. Dynamický rozvoj Bratislavy za posledních dvacet let přinesl rozšíření nového moderního centra města av těsném sousedství zóny Pribinova tak vyrůstá několik dalších výškových objektů, které mění celkovou panorama Bratislavy. Z těchto předpokladů vychází i návrh „prvního slovenského mrakodrapu“ EUROVEA TOWER, který kompozičně akcentuje propojení nábřežní linie s příčnou městskou osou, vytváří uzel mezi jádrem historického centra a novými rozvojovými zónami navazujícími na Čulenova.

Výška 168 metrů je výsledkem detailního odborného posouzení, a to nejen z pohledu vhodnosti umístění v zóně a vlivu na panorama města a výhledy, ale také z hlediska optimálního technického a technologického řešení. “ Považujeme také za důležité, aby se v zóně určené pro umístění výškových budov uplatnila i výšková variabilita a různorodost. Tím se zabrání tomu, aby z podobně vysokých budov vzniklo působení zástavby jako „stěny“, což by snížilo pozitivní vnímání celé čtvrti , „říká Pavel Pelikán.

Eurovea 2: Dopravní koncepce a funkční veřejné prostory

Mimořádná pozornost v projektu je věnována dopravě, na které řešení participují více odborníci a dopravní analytici. “ Na dopravě spolupracujeme a řešíme ji is jinými developery na pravidelných koordinačních setkáních,“ vysvětluje Pavel Pelikán . “ To, zda dopravní infrastruktura v zóně bude dostačující, bylo potvrzeno komplexním dopravně kapacitním posouzením, ze kterého vzešly opatření úpravy jednotlivých křižovatek v rozsahu, jaký dosud nedělal ani jeden z projektů v lokalitě .“

Na základě výsledků dopravně kapacitního posouzení by mělo dojít k úpravě všech velkých křižovatek: křižovatky při VÚB, křižovatky Košická – Mlynské nivy – Prievozská, křižovatky Landererova – Most Apollo i křižovatky u budovy Allianz. Mělo by dojít i ke změně účelové komunikace poza budovu SND, která se otevře pro veřejnost a bude zařazena do sítě silničních komunikací. Všechny úpravy silnic a křižovatek vycházejí z koncepce, kterou má zpracovanou hl. město, a také všechny uvedené změny byly projednány a průběžně jsou konzultovány s Magistrátem hl. města, dopravním inspektorátem i městskými částmi. Z tohoto hlediska projekt Eurovea 2 byl kladně posouzen odbornými útvary hl. města i Krajským dopravním inspektorátem.

Součástí řešení dopravy v lokalitě, na kterém developer JTRE intenzivně pracuje, je i vybudování centrálního tramvajového okruhu na trase ze Šafárikovo náměstí po Pribinově ulici a dále předních Eurovea, s napojením na Košickou ulici.

Důležitým bodem v projektu je i úprava bulváru Pribinova v plném rozsahu, is vybudováním koridoru pro budoucí tramvaj. Na jeho ideálním uspořádání, které bude respektovat potřeby chodců, cyklistů i motoristy, pracuje i architektka Beth Galí, která připravuje i návrh celkového řešení veřejných prostor v zóně. V rámci ideového návrhu se zabývá i možným rozšířením veřejných prostor i do území pod Mostem Apollo, které sice nejsou ve vlastnictví JTRE, ale jsou námětem pro využití velkého potenciálu této části nábřeží jako funkčního veřejného prostoru.

Zdroj/foto: J&T REAL ESTATE, a. s.

Related Posts